Doprava zadarmo nad €12

Obchodné podmienky

WWW.UNUO.SK

Obchodní společnost unuodesign s.r.o
se sídlem Vožická 329, 391 37 Chotoviny
identifikační číslo: 27380076
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24746
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.unuo.sk, www.unuodesign.sk,  www.unuodesign.cz a www.unuo.cz

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode unuo.sk a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Definície

Predávajúci je Unuodesign, s.r.o., so sídlom Vrchlického 984, 391 01, Sezimovo Ústí, Česká republika, IČO: 27380076 DIČ:CZ27380076 (DIČ SK: SK4120207157), zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 24746. Adresa prevádzkarne predávajúceho na ktorú sa majú zasielať zásielky s tovarom určeným na reklamáciu a zásielky s tovarom určené na odstúpenie od zmluvy je nasledovná: Unuo.cz a Unuodesign.cz – expediční sklad, Vožická 2604 – hala IV. AREÁL DVOŘÁK, Tábor 390 02, Česká republika.

 1. Kupujúcije zákazník internetového obchodu unuo.sk.
 2. Spotrebiteľje kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 3. Podnikateľje kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho je ihneď predávajúcim potvrdené e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke, čo však ešte neznamená, že predávajúci objednávku akceptoval a že bola uzatvorené kúpna zmluva.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúcemu by nemali vzniknúť náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a kupujúci nemá námietky voči ich použitiu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvuv týchto prípadoch: 
  1. Tovar nie je na sklade - v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.
  2. Falošná objednávka– ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 
 4. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 10 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.
 5. V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.
 6. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.
 7. Objednaný tovar bude zasielaný výlučne len v rámci územia Slovenskej republiky.
 8. V prípade, že má vec pri prevzatí kupujúcim vady a ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu v riadnom užívaní veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu nebrániacu v riadnom užívaní veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.  
 9. Odstúpenie od zmluvy pri zásielkovom obchode – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Toto zákonom stanovené oprávnenie však nemôže chápať spotrebiteľ ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 11. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že  odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Tato čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ zašle  vrátený tovar na adresu „Unuo.cz a Unuodesign.cz – expediční sklad, Vožická 2604 – hala IV. AREÁL DVOŘÁK, Tábor 390 02, Česká republika“ a to poisteným balíkom, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane všetkého príslušenstva. Zákazník je povinný tovar pri preprave zabezpečiť proti poškodeniu (najvhodnejšie je použitie pôvodného obalu). V prípade, že bude hodnota tovaru znížená v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné k jeho vyskúšaniu, zodpovedá za také zníženie hodnoty tovaru zákazník, a vrátená čiastka bude zodpovedajúcim spôsobom znížená. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že v lehote pre odstúpenie nie je možné tovar bežným spôsobom používať, ale len ho vyskúšať obdobným spôsobom, ako by mohlo byť vyskúšané v kamennom obchode (tj. v prípade oblečenia to znamená vyskúšať si, ako tovar zákazníkovi sedí a nie ho po dobu 30 dní bežne nosiť, prať apod.). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy alebo iba doručenie písomného odstúpenia bez vrátenia tovaru) nebude akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

  V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru spotrebiteľom podľa  tieto obchodné podmienky predávajú oprávnené vykonávať preskúmanie vracajúceho sa tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný ani iné spotrebuje.

 12. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:  

  1. objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky. 
  2. ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť. 
 13. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 14. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď bankovým prevodom, kedy čiastka musí byť prevedená na účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, alebo využitím platby platobnou kartou.
 15. V prípade nákupu nad 500 € je potrebné objednávku uhradiť vopred, buď bankovým prevodom alebo okamžitou platbou online.
 16. Odosielanie objednaného tovaru závisí od jeho skladovej dostupnosti, ktorá je viditeľne uvedená pri každom výrobku na stránkach www.unuo.sk. U väčšiny výrobkov prebieha odosielanie nasledujúci pracovný deň od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.
 17. Tovar je zasielaný kuriérskymi službami, ktoré ponúka predávajúci.
 18. Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu účtu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych účtov na rovnakú osobu za účelom neoprávneného získania zľavy.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok sa riadi Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách, a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobre uplatňované práva kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej len „reklamácia“).
 2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanievecí (alebo ich dielov) spôsobené ich zvyčajným užívaním. Kratšiu životnosť výrobku vzhľadom na uvedené opotrebovanie vecí, spôsobené ich zvyčajným užívaním, nemôžeme považovať za nedostatok, k čomu bude prihliadnuté pri prípadnej reklamácii. Pri použitých veciach  nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba činí 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 4. Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné vyplniť formulár na adrese unuo.sk/ako-na-reklamaciu/, kde uvedie hlavne typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis vady. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Do 5 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.
 5. Je vhodné tovar zasielať vo vyhovujúcom prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).
 6. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.
 7. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Podmienky spracovania osobných údajov *pod podmínkami

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@unuo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ – právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci – spotrebiteľ – môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktorá ostáva platná a účinná. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného/neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Zmluvné strany týmto záväzne prehlasujú, že si zmluvu riadne zvážili, jej celý text prečítali a pochopili a že ju uzatvárajú dobrovoľne. Taktiež prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto, nimi uzatvorenú zmluvu, akokoľvek urobiť neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť jej účel tak, ako ho na začiatku tejto zmluvy vážne deklarovali.
 4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín. Na splnenie zákonných požiadavkov uvádzame oznámenie tiež v českom jazyku: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01. 03. 2020.

Podmienky spracovania osobných údajov

Unuodesign ® podmienky spracovania osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti Unuodesign, s.r.o., so sídlom Vrchlického 984, 391 01, Sezimovo Ústí, Česká republika, IČO: 27380076, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským  súdom v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 24746 (ďalej len "Unuodesign") zaväzujeme sa chrániť poskytnuté osobné údaje.

Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v Unuodesign, aby ste zistili, ktoré princípy sa riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny a preto Vám odporúčame navštíviť webové stránky, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie o jeho obsahu.

Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu na spracovanie osobných údajov.

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov

Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Osobný údaj je akékoľvek informácia, ktorá s primeranou snahou umožní identifikáciu osoby, ako aj akýkoľvek osobný údaj, ktorý je subjektu priraditeľný.

Zvláštne kategórie osobných údajov – jedná sa o nové označenie citlivého osobného údaju.

Aké sú právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením (EÚ) č. 2016/679 júna 2002 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smerníc 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Vnútroštátne predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť rozdielne pravidlá. To upravuje zákon č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správca osobných informácií

Správca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je primárne zodpovedná za spracovanie. Ak nie je v zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby ustanovené inak, platí že správca osobných údajov je Unuodesign.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva osobné údaje pre správcu.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom stanovenej lehoty.

Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu alebo iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje. To znamená, že máme prísne vnútorné pravidlá, ktoré kontrolujú zákonnosť osobných údajov, a údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol udelený súhlas.

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Ponúkame predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodov do niekoľkých krajín. Niektoré z Vašich osobných údajov sú potrebné na dodanie tovaru. Nemusíte nám oznámiť iné osobné údaje, ktoré nie sú  pre spracovanie Vašej objednávky nutné. Avšak, ak sa rozhodnete nám ich oznámiť, môžeme pre Vás urobiť viac.

Okrem vyššie uvedených skutočností môžu byť všetky ostatné osobné údaje spracované v prípade, že nám ich dobrovoľne poskytnete.

Doručenie tovaru a zákaznícky servis

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Firma
 • IČ, DIČ
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo bankového účtu
 • Detail objednávky a história objednávok
 • Počet klubových bodov
 • Hodnota pridelených kreditov

V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.

Zobrazovanie reklamy

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok
 • Informácie o pohybu na našich webových stránkach (čas návštevy, miesto vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkach)
 • Typ užívateľského zariadenia, informácie o rozlíšení obrazovky
 • Prehliadač

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, maximálne po dobu troch rokov.

Zasielanie emailov

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok 
 • Informácie o akciách obdržanými emailom (prečítanie/neprečítanie, presmerovanie na uvedené ponuky)
 • Informácie o zobrazených produktoch
 • Dáta o produktoch zanechaných v košíku

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.

Výberové konanie

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Bydlisko
 • Telefónne číslo
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uvediete v životopise či sprievodnom liste

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu výberového konania, maximálne však do 3 rokov dátumu Vašej reakcie.

Zvláštne kategórie a spracovanie osobných údajov pre iný účel

 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Mená a vek detí
 • Tehotenské týždne

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu uvedenom v osobnom účte.

Zdieľanie osobných informácií

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre Unuodesign s.r.o vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim príjemcom/spracovateľom:

 • Zásielkovňa s. r. o. Muchovo námestie 3624/8 851 01 Bratislava, IČ: 48136999, IČ DPH: SK2120099014
 • Kuriér SK – prepravná spoločnosť GLS
 • Slovenská pošta
 • Gopay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768

V Unuodesign máme značné množstvo dát. S cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť, dostupnosť a vykonávanie niektorých služieb poskytujeme niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov na spracovanie mimo Českej republiky. K predávaniu takýchto informácií sa však vždy uskutočňuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v každom prípade je ochrana Vašich osobných údajov zabezpečená. Konkrétne ide o cloudové služby (úložisko údajov) príslušných dodávateľov v iných členských štátoch EÚ a v USA.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.

Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

Vaše práva

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte však právo kedykoľvek nás kontaktovať, aby ste získali informácie o procese spracovania Vašich osobných údajov, alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás Unuodesign spracováva.

Právo na opravu osobných údajov

Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás o aktualizáciu alebo doplnenie.

Odvolanie súhlasu a právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)

Ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže kedykoľvek zamedziť.  Stačí odobrať súhlas s takýmto spracovaním.

Môžete tiež použiť svoje právo na "byť zabudnutý." V takomto prípade odstránime všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame. Výnimkou sú prípady, keď sa spracovanie uskutočňuje zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na základe uzatvorenej zmluvy alebo súhlasu, ktorý ste nám poskytli, máte právo na tzv. prenesenie takýchto údajov, t. j. právo získavať svoje osobné údaje od Unuodesign a predať ich inému správcovi osobných údajov. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Ako môžete za objednávku zaplatiť?

Druhy platieb

Platobnou kartou online

K úhrade použijete svoju platobnú kartu, ktorá musí byť aktivovaná pre platby na internete. Platbu obdržíme ihneď a môžeme tovar okamžite odosielať (ak je tovar skladom). Platba kartou vám ušetrí čas aj peniaze!

Objednávky uhradené platobnou kartou posielame prioritne!

Bankovým prevodom

Za tovar je nutné zaplatiť ešte pred jeho odoslaním prevodom peňazí na účet.

Pre zákazníkov zo SR při platbe v CZK

Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IBAN: CZ1320100000002800296638
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Uveďte len IBAN (Český), platbu zadejte ako SEPO platbu nikoliv ako zahraničnú.

Pre zákazníkov zo SR při platbe v EUR

Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

bank account: 2701208129/2010
IBAN: CZ6720100000002701208129
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

TERMS AND CONDITIONS

The Owner of the store www.unuo.sk
Petra Plemlová
Vrchlického 984,
Sezimovo Ústí 39101, Czech Republic
VAT CZ27380076

1. PLACING AN ORDER

 1. Our shop provides sale via the website www.unuo.sk where orders can be taken.
 2. The customer is obliged to provide accurate address information while placing an order for delivery and billing purposes. If customer provides incorrect or incomplete information, he/she bears the full responsibility.
 3. Order submitted by customer or made through the above website is treated as an offer to conclude a contract within the meaning of the Civil Code. Immediately, after receiving the offer, the customer receives the feedback provided by e-mail confirming receipt of it, together with the necessary information regarding the details of the transaction.
 4. Confirmed order is shipped as soon as payment is booked on shop’s bank account, Gopay account or there were chosen option “cash on delivery”.
 5. The buyer is charged with all delivery costs, according to the price list.
 6. All deliveries are made by Postal Service (Czech Post Office) or shipping company (PPL, GLS, Zásilkovna ) - depending on the customer's choice. In case of return shipments to the store unclaimed by the customer, the cost of re-delivery shall be borne by the customer. Price list of delivery is placed here.
  In the absence of goods in the warehouse, the customer will be immediately informed of this situation, along with information about expected delivery date. The customer has the right to cancel the booking or choose to extend the waiting time.

2. PAYMENT

We currently accept payment by the following methods:

 1. GoPay for online payments and credit card payments.
 2. Bank payment to our bank account.

Bank account:

2701208129/2010

IBAN:

CZ6720100000002701208129

BIC/SWIFT:

FIOBCZPPXXX

Bank name

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Country:

Czech Republic

Bank account owner:

Petra Plemlova, Vrchlického 984, Sezimovo Ústí 39101

Prices quoted are in EURO (GBP) all payments are to be made in EURO (GBP)

Our shop reserves the right to change prices of products, to remove goods and to introduce new to the offer, to conduct of temporary promotions.

All prices on this site are gross prices (including local VAT). Prices do not include transport costs. Prices are given i Euro (GBP)

3. CANCELLATION

 1. You have the right to cancel your order starting from the time you place the order and ending on the expiry period of 30 days starting from the day after the goods have been received. If you wish to cancel the order, please email us (info@unuodesign.cz) Goods must be in their original condition and packaging and contain the invoice, has to be accompanied by a written statement of return of goods. Costs of returning the goods to the seller are not refundable.
  Any cancellation done after the item is delivered to the forwarder will be refunded less freight.
 2. Our Store returns due for the goods to the bank account indicated by the buyer within 7 days of receipt of the return of the goods, in the case when the payment was made through an online payment system - in the form of recognition for the account of the card.
  Repayment shall be made within 5 working days only the bank account specified by the customer. We do not accept items payable upon receipt.
 3. Privacy Policy
  It is our policy never to sell or pass on your personal details to any other organisation, this includes your name, postal or e-mail addresses and the details submitted on the order form.

4. PRIVACY

 1. We collect information about you in order to process your order and to tailor your visit to our website to be as relevant to you as possible. That information will only be shared with other parties that are involved in the fulfilment of your order.
 2. The information we hold may include:
  • Your name
  • Address
  • Phone number
  • Email address
  • Other information neccessery for processing your order
 3. This data will be held in accordance with our internal security policy.
 4. We do not store details of any credit / debit card you use to make a purchase.
 5. We will never collect sensitive information about you without your agreement. You have a right to ask for a copy of the information which we are holding on you and we will provide this for a small fee. We will delete information or correct any in accuracies at no charge as soon as you make the request.
 6. We use cookies to track your behaviour on our site to assist us in tailoring your visit. You can disable cookies in your browser but some of our website functions may then be unavailable to you.
 7. Data will only be released to third parties (e.g. the police) on request where there is a legal requirement for us to do so.

 

5. DELIVERY AND RETURN

Address:

Unuodesign s.r.o.
Vožická 2604
390 02 Tábor
Czech Republic

 1. We dispatch your order the following working day of receiveing cleared payment. Please note that your order will be dispatched as soon as we receive cleared payment.
 2. It usually takes parcel 2-6 working days to reach you. If you have not received your order within 10 days, please email us info@unuodesign.cz
 3. If dispatch of your order is delayed for any reason we will contact you with an estimated delivery date. If you do not want to wait, we will remind you instead.
 4. If you have any questions, please do not hesitate to contact us on +420603160312 or at info@unuodesign.cz

Delivery within Europe

 1. Europe: We dispatch items to the EU using an In Time Couriers, transit time 3-5 days – 15 Euro (  Monday to Friday, excluding public holidays )

Terms and Conditions

 1. Free Delivery option only available within the Czech Republic with orders up to 1500 CZK
 2. Orders are dispatched Monday to Friday, excluding public holidays

Returns

 1. We offer a 30 days return policy. You can return your purchase to us within 30 days of receive of your order. You must let us know within these 30 days in writing the email that you're not happy with your purchase, and that you intend to return it to us.
 2. Goods must be returned complete, unused and undamaged with all accessories and instructions in original packaging and be suitable for resale. The original packing must be returned in its original condition. Goods will be returned at your cost. Up on our receipt of the Goods, you will receive a full remind of the purchase price. You must obtain proof of postage.
 3. Please note that Goods that are not held in stock by us and are manufactured specifically for you cannot be cancelled or returned once the order has been accepted by us.
 4. If a product you purchase from us is faulty or damaged, it can of course be returned to us.
 5. In respect of faulty goods, you must notify us in writing by email within 7 days of receive that the Goods are faulty, and to receive instructions on how to return faulty Goods to us.  If a product you purchase from us is received as damaged, you must notify us by email within 48 hours of receive that the Goods are damaged, and to receive instructions on how to return damaged Goods to us.

6. RECLAMATION AND WITHDRAWAL

If you want to make reclamation or withdrawal, please, use your online forms (the first one is for reclamation and the second one is for withdrawal). You can find both forms here:

www.unuodesign.sk

Obchodní společnost unuodesign s.r.o
se sídlemVrchlického 984, Sezimovo Ústí 39101
identifikační číslo: 27380076
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24746
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.unuo.sk, www.unuodesign.sk, www.unuodesign.cz a www.unuo.cz

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode unuo.sk a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Definície

Predávajúci je Unuodesign, s.r.o., so sídlom Vrchlického 984, 391 01, Sezimovo Ústí, Česká republika, IČO: 27380076 DIČ:CZ27380076 (DIČ SK: SK4120207157), zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 24746. Adresa prevádzkarne predávajúceho na ktorú sa majú zasielať zásielky s tovarom určeným na reklamáciu a zásielky s tovarom určené na odstúpenie od zmluvy je nasledovná: Unuo.cz a Unuodesign.cz – expediční sklad, Vožická 2604 – hala IV. AREÁL DVOŘÁK, Tábor 390 02, Česká republika.

 1. Kupujúcije zákazník internetového obchodu unuo.sk.
 2. Spotrebiteľje kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 3. Podnikateľje kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho je ihneď predávajúcim potvrdené e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke, čo však ešte neznamená, že predávajúci objednávku akceptoval a že bola uzatvorené kúpna zmluva.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúcemu by nemali vzniknúť náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a kupujúci nemá námietky voči ich použitiu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvuv týchto prípadoch: 
  1. Tovar nie je na sklade - v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.
  2. Falošná objednávka– ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 
 4. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 10 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.
 5. V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.
 6. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.
 7. Objednaný tovar bude zasielaný výlučne len v rámci územia Slovenskej republiky.
 8. V prípade, že má vec pri prevzatí kupujúcim vady a ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu v riadnom užívaní veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu nebrániacu v riadnom užívaní veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.  
 9. Odstúpenie od zmluvy pri zásielkovom obchode – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Toto zákonom stanovené oprávnenie však nemôže chápať spotrebiteľ ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 11. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že  odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Tato čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ zašle  vrátený tovar na adresu „Unuo.cz a Unuodesign.cz – expediční sklad, Vožická 2604 – hala IV. AREÁL DVOŘÁK, Tábor 390 02, Česká republika“ a to poisteným balíkom, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane všetkého príslušenstva. Zákazník je povinný tovar pri preprave zabezpečiť proti poškodeniu (najvhodnejšie je použitie pôvodného obalu). V prípade, že bude hodnota tovaru znížená v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné k jeho vyskúšaniu, zodpovedá za také zníženie hodnoty tovaru zákazník, a vrátená čiastka bude zodpovedajúcim spôsobom znížená. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že v lehote pre odstúpenie nie je možné tovar bežným spôsobom používať, ale len ho vyskúšať obdobným spôsobom, ako by mohlo byť vyskúšané v kamennom obchode (tj. v prípade oblečenia to znamená vyskúšať si, ako tovar zákazníkovi sedí a nie ho po dobu 30 dní bežne nosiť, prať apod.). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy alebo iba doručenie písomného odstúpenia bez vrátenia tovaru) nebude akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

  V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru spotrebiteľom podľa  tieto obchodné podmienky predávajú oprávnené vykonávať preskúmanie vracajúceho sa tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný ani iné spotrebuje.

 12. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:  

  1. objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky. 
  2. ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť. 
 13. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 14. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď bankovým prevodom, kedy čiastka musí byť prevedená na účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, alebo využitím platby platobnou kartou.
 15. V prípade nákupu nad 500 € je potrebné objednávku uhradiť vopred, buď bankovým prevodom alebo okamžitou platbou online.
 16. Odosielanie objednaného tovaru závisí od jeho skladovej dostupnosti, ktorá je viditeľne uvedená pri každom výrobku na stránkach www.unuo.sk. U väčšiny výrobkov prebieha odosielanie nasledujúci pracovný deň od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.
 17. Tovar je zasielaný kuriérskymi službami, ktoré ponúka predávajúci.
 18. Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu účtu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych účtov na rovnakú osobu za účelom neoprávneného získania zľavy.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok sa riadi Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách, a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobre uplatňované práva kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej len „reklamácia“).
 2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanievecí (alebo ich dielov) spôsobené ich zvyčajným užívaním. Kratšiu životnosť výrobku vzhľadom na uvedené opotrebovanie vecí, spôsobené ich zvyčajným užívaním, nemôžeme považovať za nedostatok, k čomu bude prihliadnuté pri prípadnej reklamácii. Pri použitých veciach  nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba činí 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 4. Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné vyplniť formulár na adrese unuo.sk/ako-na-reklamaciu/, kde uvedie hlavne typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis vady. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Do 5 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.
 5. Je vhodné tovar zasielať vo vyhovujúcom prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).
 6. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.
 7. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Záručná lehota pri šijacích strojov začína plynúť od prevzatia zákazníkom. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, ktorý uzatvára a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná lehota len 12 mesiacov. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota. Výrobok sa musí používať v súlade s návodom a musia byť pravidelne čistený. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru a ich časti spôsobené bežných opotrebením v dôsledku ich používania. Podmienka uplatnenie záruky je uhradenie kompletný ceny kupujúcim.
 10.  V prípade metráže, ktorá bola strihaná podľa priania zákazníka, možno odstúpiť od zmluvy iba v minimálnom množstve od 10ks (1m).

   

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov *pod podmínkami

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@unuo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ – právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci – spotrebiteľ – môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktorá ostáva platná a účinná. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného/neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Zmluvné strany týmto záväzne prehlasujú, že si zmluvu riadne zvážili, jej celý text prečítali a pochopili a že ju uzatvárajú dobrovoľne. Taktiež prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto, nimi uzatvorenú zmluvu, akokoľvek urobiť neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť jej účel tak, ako ho na začiatku tejto zmluvy vážne deklarovali.
 4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín. Na splnenie zákonných požiadavkov uvádzame oznámenie tiež v českom jazyku: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01. 03. 2020.

Podmienky spracovania osobných údajov

Unuodesign ® podmienky spracovania osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti Unuodesign, s.r.o., so sídlom Vrchlického 984, 391 01, Sezimovo Ústí, Česká republika, IČO: 27380076, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským  súdom v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 24746 (ďalej len "Unuodesign") zaväzujeme sa chrániť poskytnuté osobné údaje.

Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v Unuodesign, aby ste zistili, ktoré princípy sa riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny a preto Vám odporúčame navštíviť webové stránky, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie o jeho obsahu.

Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu na spracovanie osobných údajov.

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov

Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Osobný údaj je akékoľvek informácia, ktorá s primeranou snahou umožní identifikáciu osoby, ako aj akýkoľvek osobný údaj, ktorý je subjektu priraditeľný.

Zvláštne kategórie osobných údajov – jedná sa o nové označenie citlivého osobného údaju.

Aké sú právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením (EÚ) č. 2016/679 júna 2002 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smerníc 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Vnútroštátne predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť rozdielne pravidlá. To upravuje zákon č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správca osobných informácií

Správca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je primárne zodpovedná za spracovanie. Ak nie je v zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby ustanovené inak, platí že správca osobných údajov je Unuodesign.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva osobné údaje pre správcu.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom stanovenej lehoty.

Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu alebo iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje. To znamená, že máme prísne vnútorné pravidlá, ktoré kontrolujú zákonnosť osobných údajov, a údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol udelený súhlas.

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Ponúkame predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodov do niekoľkých krajín. Niektoré z Vašich osobných údajov sú potrebné na dodanie tovaru. Nemusíte nám oznámiť iné osobné údaje, ktoré nie sú  pre spracovanie Vašej objednávky nutné. Avšak, ak sa rozhodnete nám ich oznámiť, môžeme pre Vás urobiť viac.

Okrem vyššie uvedených skutočností môžu byť všetky ostatné osobné údaje spracované v prípade, že nám ich dobrovoľne poskytnete.

Doručenie tovaru a zákaznícky servis

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Firma
 • IČ, DIČ
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo bankového účtu
 • Detail objednávky a história objednávok
 • Počet klubových bodov
 • Hodnota pridelených kreditov

V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.

Zobrazovanie reklamy

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok
 • Informácie o pohybu na našich webových stránkach (čas návštevy, miesto vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkach)
 • Typ užívateľského zariadenia, informácie o rozlíšení obrazovky
 • Prehliadač

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, maximálne po dobu troch rokov.

Zasielanie emailov

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok 
 • Informácie o akciách obdržanými emailom (prečítanie/neprečítanie, presmerovanie na uvedené ponuky)
 • Informácie o zobrazených produktoch
 • Dáta o produktoch zanechaných v košíku

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.

Výberové konanie

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Bydlisko
 • Telefónne číslo
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uvediete v životopise či sprievodnom liste

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu výberového konania, maximálne však do 3 rokov dátumu Vašej reakcie.

Zvláštne kategórie a spracovanie osobných údajov pre iný účel

 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Mená a vek detí
 • Tehotenské týždne

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu uvedenom v osobnom účte.

Zdieľanie osobných informácií

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre Unuodesign s.r.o vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim príjemcom/spracovateľom:

 • Zásielkovňa s. r. o. Muchovo námestie 3624/8 851 01 Bratislava, IČ: 48136999, IČ DPH: SK2120099014
 • Kuriér SK – prepravná spoločnosť GLS
 • Slovenská pošta
 • Gopay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768

V Unuodesign máme značné množstvo dát. S cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť, dostupnosť a vykonávanie niektorých služieb poskytujeme niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov na spracovanie mimo Českej republiky. K predávaniu takýchto informácií sa však vždy uskutočňuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v každom prípade je ochrana Vašich osobných údajov zabezpečená. Konkrétne ide o cloudové služby (úložisko údajov) príslušných dodávateľov v iných členských štátoch EÚ a v USA.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.

Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

Vaše práva

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte však právo kedykoľvek nás kontaktovať, aby ste získali informácie o procese spracovania Vašich osobných údajov, alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás Unuodesign spracováva.

Právo na opravu osobných údajov

Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás o aktualizáciu alebo doplnenie.

Odvolanie súhlasu a právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)

Ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže kedykoľvek zamedziť.  Stačí odobrať súhlas s takýmto spracovaním.

Môžete tiež použiť svoje právo na "byť zabudnutý." V takomto prípade odstránime všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame. Výnimkou sú prípady, keď sa spracovanie uskutočňuje zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na základe uzatvorenej zmluvy alebo súhlasu, ktorý ste nám poskytli, máte právo na tzv. prenesenie takýchto údajov, t. j. právo získavať svoje osobné údaje od Unuodesign a predať ich inému správcovi osobných údajov. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Ako môžete za objednávku zaplatiť?

Druhy platieb

Platobnou kartou online

K úhrade použijete svoju platobnú kartu, ktorá musí byť aktivovaná pre platby na internete. Platbu obdržíme ihneď a môžeme tovar okamžite odosielať (ak je tovar skladom). Platba kartou vám ušetrí čas aj peniaze!

Objednávky uhradené platobnou kartou posielame prioritne!

Bankovým prevodom

Za tovar je nutné zaplatiť ešte pred jeho odoslaním prevodom peňazí na účet.

Pre zákazníkov zo SR při platbe v CZK

Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IBAN: CZ1320100000002800296638
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Uveďte len IBAN (Český), platbu zadejte ako SEPO platbu nikoliv ako zahraničnú.

Pre zákazníkov zo SR při platbe v EUR

Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

bank account: 2701208129/2010
IBAN: CZ6720100000002701208129
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

TERMS AND CONDITIONS

The Owner of the store www.unuo.sk
Petra Plemlová
Vrchlického 984,
Sezimovo Ústí 39101, Czech Republic
VAT CZ27380076

1. PLACING AN ORDER

 1. Our shop provides sale via the website www.unuo.sk where orders can be taken.
 2. The customer is obliged to provide accurate address information while placing an order for delivery and billing purposes. If customer provides incorrect or incomplete information, he/she bears the full responsibility.
 3. Order submitted by customer or made through the above website is treated as an offer to conclude a contract within the meaning of the Civil Code. Immediately, after receiving the offer, the customer receives the feedback provided by e-mail confirming receipt of it, together with the necessary information regarding the details of the transaction.
 4. Confirmed order is shipped as soon as payment is booked on shop’s bank account, Gopay account or there were chosen option “cash on delivery”.
 5. The buyer is charged with all delivery costs, according to the price list.
 6. All deliveries are made by Postal Service (Czech Post Office) or shipping company (PPL, GLS, Zásilkovna ) - depending on the customer's choice. In case of return shipments to the store unclaimed by the customer, the cost of re-delivery shall be borne by the customer. Price list of delivery is placed here.
  In the absence of goods in the warehouse, the customer will be immediately informed of this situation, along with information about expected delivery date. The customer has the right to cancel the booking or choose to extend the waiting time.

2. PAYMENT

We currently accept payment by the following methods:

 1. GoPay for online payments and credit card payments.
 2. Bank payment to our bank account.

Bank account:

2701208129/2010

IBAN:

CZ6720100000002701208129

BIC/SWIFT:

FIOBCZPPXXX

Bank name

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Country:

Czech Republic

Bank account owner:

Petra Plemlova, Vrchlického 984, Sezimovo Ústí 39101

Prices quoted are in EURO (GBP) all payments are to be made in EURO (GBP)

Our shop reserves the right to change prices of products, to remove goods and to introduce new to the offer, to conduct of temporary promotions.

All prices on this site are gross prices (including local VAT). Prices do not include transport costs. Prices are given i Euro (GBP)

3. CANCELLATION

 1. You have the right to cancel your order starting from the time you place the order and ending on the expiry period of 30 days starting from the day after the goods have been received. If you wish to cancel the order, please email us (info@unuodesign.cz) Goods must be in their original condition and packaging and contain the invoice, has to be accompanied by a written statement of return of goods. Costs of returning the goods to the seller are not refundable.
  Any cancellation done after the item is delivered to the forwarder will be refunded less freight.
 2. Our Store returns due for the goods to the bank account indicated by the buyer within 7 days of receipt of the return of the goods, in the case when the payment was made through an online payment system - in the form of recognition for the account of the card.
  Repayment shall be made within 5 working days only the bank account specified by the customer. We do not accept items payable upon receipt.
 3. Privacy Policy
  It is our policy never to sell or pass on your personal details to any other organisation, this includes your name, postal or e-mail addresses and the details submitted on the order form.

4. PRIVACY

 1. We collect information about you in order to process your order and to tailor your visit to our website to be as relevant to you as possible. That information will only be shared with other parties that are involved in the fulfilment of your order.
 2. The information we hold may include:
  • Your name
  • Address
  • Phone number
  • Email address
  • Other information neccessery for processing your order
 3. This data will be held in accordance with our internal security policy.
 4. We do not store details of any credit / debit card you use to make a purchase.
 5. We will never collect sensitive information about you without your agreement. You have a right to ask for a copy of the information which we are holding on you and we will provide this for a small fee. We will delete information or correct any in accuracies at no charge as soon as you make the request.
 6. We use cookies to track your behaviour on our site to assist us in tailoring your visit. You can disable cookies in your browser but some of our website functions may then be unavailable to you.
 7. Data will only be released to third parties (e.g. the police) on request where there is a legal requirement for us to do so.

 

5. DELIVERY AND RETURN

Address:

Unuodesign s.r.o.
Vožická 2604
390 02 Tábor
Czech Republic

 1. We dispatch your order the following working day of receiveing cleared payment. Please note that your order will be dispatched as soon as we receive cleared payment.
 2. It usually takes parcel 2-6 working days to reach you. If you have not received your order within 10 days, please email us info@unuodesign.cz
 3. If dispatch of your order is delayed for any reason we will contact you with an estimated delivery date. If you do not want to wait, we will remind you instead.
 4. If you have any questions, please do not hesitate to contact us on +420603160312 or at info@unuodesign.cz

Delivery within Europe

 1. Europe: We dispatch items to the EU using an In Time Couriers, transit time 3-5 days – 15 Euro (  Monday to Friday, excluding public holidays )

Terms and Conditions

 1. Free Delivery option only available within the Czech Republic with orders up to 1500 CZK
 2. Orders are dispatched Monday to Friday, excluding public holidays

Returns

 1. We offer a 30 days return policy. You can return your purchase to us within 30 days of receive of your order. You must let us know within these 30 days in writing the email that you're not happy with your purchase, and that you intend to return it to us.
 2. Goods must be returned complete, unused and undamaged with all accessories and instructions in original packaging and be suitable for resale. The original packing must be returned in its original condition. Goods will be returned at your cost. Up on our receipt of the Goods, you will receive a full remind of the purchase price. You must obtain proof of postage.
 3. Please note that Goods that are not held in stock by us and are manufactured specifically for you cannot be cancelled or returned once the order has been accepted by us.
 4. If a product you purchase from us is faulty or damaged, it can of course be returned to us.
 5. In respect of faulty goods, you must notify us in writing by email within 7 days of receive that the Goods are faulty, and to receive instructions on how to return faulty Goods to us.  If a product you purchase from us is received as damaged, you must notify us by email within 48 hours of receive that the Goods are damaged, and to receive instructions on how to return damaged Goods to us.

6. RECLAMATION AND WITHDRAWAL

If you want to make reclamation or withdrawal, please, use your online forms (the first one is for reclamation and the second one is for withdrawal). You can find both forms here:

https://www.unuo.sk/ako-na-reklamaciu/ 

 


V Táboře dne 26.3.2021

 Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz